Konkurs

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i działającą przy nim Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany w roku 2018 po raz pierwszy. Konkurs adresowany jest do twórców intermedialnych. Celem konkursu jest wyłonienie utworów otwierających dyskusję o kryteriach porównania i oceny dzieł sztuki intermedialnej, form prezentacji takich dzieł oraz roli twórczości artystycznej w komunikacji. Założeniem projektu jest porównywanie ze sobą dzieł przeznaczonych do jednakowych bądź zbliżonych formuł prezentacji. W tym celu pierwsza edycja konkursu odbędzie się w dwóch, oddzielnie ocenianych częściach: na intermedialne dzieło sztuki oraz na koncepcję intermedialnego dzieła sztuki. Dzieła można zgłaszać do jednej lub obu części konkursu.

Konkurs nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. Obok spełnienia wymogów prezentacji i oceny konieczne jest potwierdzenie autorstwa dzieła i poświadczenie przez autora posiadania doń pełnych praw własności, jak również poświadczenie w zgłoszeniu konkursowym zgody na poddanie dzieła procedurze konkursowej i warunkom ekspozycji. Organizatorzy gwarantują publiczną i sieciową prezentację wszystkich spełniających warunki konkursu dzieł, ich porównanie i wybór dokonany przez Jury oraz przyznanie nagród przewidzianych regulaminem. Organizatorzy powołają międzynarodowe, pięcioosobowe Jury, złożone z artystów i teoretyków sztuki mediów, w tym również przedstawiciela organizatorów, którego skład podadzą do publicznej wiadomości do 20 września 2018 roku.

Dzieła można zgłaszać do jednej z dwóch lub obu części konkursu.

Laureaci i werdykt Jury