Regulamin

Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki 2018

I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki 2018, zwanego dalej KONKURSEM. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz do pobrania w formacie PDF w zakładce REGULAMIN, http://www.icia.pl/2018/pl/regulamin/.
 2. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (WI/ASP) i działającą przy Wydziale Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów, ul. Piłsudskiego 38/3, 31-111 Kraków, zwanych dalej ORGANIZATORAMI.
 3. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki został powołany w roku 2018 dzięki wsparciu organizatorów dotacją celową, przyznaną w drodze konkursu ofert przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki odbywa się w roku 2018 w dwóch częściach:
  a). na Intermedialne Dzieło Sztuki
  b). na Koncepcję Intermedialnego Dzieła Sztuki
 5. Dzieła można zgłaszać do jednej lub obu części konkursu.
 6. Konkurs jest kierowany do twórców intermedialnych (dalej zwanych UCZESTNIKAMI lub odpowiednio Uczestnikiem). Konkurs nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni jaki i w grupach.
 7. Z konkursu wykluczeni są autorzy spokrewnieni z Organizatorami, członkowie władz i zarządów instytucji organizujących konkurs oraz od nich zależni poprzez zatrudnienie i hierarchię podległości.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji dzieł nadesłanych na konkurs pod kątem spełnienia formalnych założeń konkursu. Prace niedopuszczone do konkursu nie będą publikowane, eksponowane, a ich autorzy nie zostaną ujawnieni.
 9. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 10. Przez dostarczenie prac rozumie się w szczególności przesłanie linków do ich pobrania w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 11. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników.

II.Cele i założenia Konkursu

 1. Udział w konkursie polega na przesłaniu organizatorom zgłoszeń i dzieła w postaci cyfrowej do jednej lub obu części konkursu. Każde z dzieł – dzieło i koncept dzieła – muszą zostać zgłoszone oddzielnie, na osobnych formularzach zgłoszeniowych. Dzieło i koncept dzieła zgłaszane do konkursu powinny być zgodne z następującymi warunkami:
  a). Intermedialne dzieło sztuki – obejmuje dzieła audiowizualne zrealizowane w mediach cyfrowych, opracowane do prezentacji na cztery ekrany i ośmiokanałową emisję dźwięku. Konfiguracja ekranów i głośników determinuje formę emisji utworów. Opis i schemat znajdują się do pobrania na stronie konkursu w zakładce ZGŁOSZENIA. Dzieło musi spełniać następujące warunki techniczne:
  – 4 pliki video możliwe do emisji w czterech kanałach (ekranach)
  – Maksymalny czas trwania każdego pliku: 20 minut.
  – 1920x1080p, mp4 lub mov, kodek H.264, max. 24 Mbps, pixel 1.0 color profile HD 1-1-1
  – 8 plików audio możliwych do odtworzenia w ośmiu kanałach (głośnikach) AAC, 48000, 24-bit ub AAC, 44600, 16-bit.
  – Maksymalny czas trwania każdego pliku: 20 minut.
  b. Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki – obejmuje projekty, koncepty dzieł intermedialnych, możliwych do realizacji bądź utopijnych, bez ograniczeń tematycznych i formalnych. Opis i schemat znajdują się do pobrania na stronie konkursu w zakładce ZGŁOSZENIA. Dzieło musi spełniać następujące warunki techniczne:
  – format pliku PDF
  – złożony z maksymalnie 5 plansz, każda w formacie 100×100 cm, umieszczonych w jednym pliku PDF, rozdzielczość 300 dpi
 2. Założenia Konkursu – wszystkie materiały informacyjne oraz wytyczne dotyczące Konkursu znajdują się w zakładce KONKURS i do pobrania przez Uczestników na stronie konkursu.
 3. Dokumenty rejestracyjne w formie formularza zgłoszeniowego dla Uczestników znajdują się w zakładce ZGŁOSZENIA na stronie konkursu.

III.Harmonogram Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej w dniu 6 sierpnia 2018 roku do ogłoszenia wyników Konkursu w dniu 17 grudnia 2018 roku.
 2. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie plików – formularz dostępny będzie na stronie internetowej www.icia.pl od dnia 6 sierpnia 2018 roku do dnia 23 listopada 2018 roku do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia dzieł nas Konkurs.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieł dopuszczonych do konkursu – 30 listopada 2018 roku.
 4. Publiczna prezentacja dzieł i obrady Jury – 10-14 grudnia 2018 roku.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie werdyktu Jury i otwarcie prezentacji pokonkursowej – 17 grudnia 2018 roku.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w siedzibie Wydziału Intermediów w galerii Opcja przy ulicy Krzemionki 30 w Krakowie w dniu otwarcia wystawy prezentującej nagrodzone prace konkursowe, tj. w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00.

IV.Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację on-line, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy w zakładce ZGŁOSZENIA na stronie www.icia.pl w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku. do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego.
 2. Wypełnione i wysłane za pośrednictwem strony internetowej konkursu Formularze zgłoszeniowe upoważniają Uczestników lub Uczestnika do zgłoszenia w konkursie najwyżej dwóch Dzieł, po jednym dla każdej części Konkursu. W przypadku grupy, osoba wpisana w Formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za reprezentację grupy.
 3. W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnicy przesyłają linki do pobrania przez Organizatorów materiałów będących Dziełami zgłaszanymi do Konkursu.
 4. Organizator dopuszcza przesłanie materiałów konkursowych drogą pocztową na adres Organizatorów: Wydział Intermediów ASP w Krakowie, ul. Piłsudskiego 38/3, 31-111 Kraków. Obowiązuje data wpłynięcia do organizatorów.
 5. Informacja o wyborze przesyłki pocztowej oraz użytego nośnika musi zostać zaznaczona w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów w Krakowie w celu realizacji celów niniejszego Konkursu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w pkt. VIII „Ochrona danych osobowych”.
 7. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu którzy złożyli Zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, a także zamieści ogłoszenie wyników Konkursu na swojej stronie internetowej www.icia.pl z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swoich danych osobowych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w celu poinformowania o wynikach konkursu i ogłoszenia wyników.
 8. Jeżeli okaże się, że Uczestnik Konkursu lub zgłoszenie nadesłane na Konkurs nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, wówczas takie Dzieło lub Dzieła zostaną odrzucone, a Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i nie przysługuje mu prawo do żadnej z nagród.
 9. Dzieła autorów pobrane w formie plików cyfrowych, które nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu, zostaną usunięte z wszelkich nośników na które zostały zapisane przez organizatorów do celów przeprowadzenia Konkursu.

V.Jury

 1. Organizator powołuje międzynarodowe Jury w składzie: Izabella Gustowska, Ryszard W. Kluszczyński, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Mirosław Rogala, Jeffrey Shaw.

VI.Nagrody i zasady ich odbioru

 1. W części konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki przyznane zostaną nagrody:
  a). Pierwsza: Grand Prix, przyznawana werdyktem Jury, w wysokości 15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)
  b). Druga: Nagroda Publiczności, przyznawana drogą plebiscytu, w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 2. W przypadku decyzji Jury o nieprzyznaniu Grand Prix, środki na nią przeznaczone mogą zostać – decyzją Jury – inaczej podzielone, jednak na nie więcej niż na dwie nagrody równorzędne, przy czym ogólna kwota nie może ulec zmniejszeniu.
 3. W części konkursu na Koncepcję Intermedialnego Dzieła Sztuki Jury przyzna Nagrodę w formule deklaracji zrealizowania lub publicznej prezentacji dzieła, a więc również sfinansowania prezentacji dzieła w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu; realizacja ta otrzyma również gwarancję ścisłej współpracy z autorem dzieła.
 4. Lista nagrodzonych zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.icia.pl do dnia 17 grudnia 2018 roku (włącznie).
 5. Laureaci poinformowani zostaną o nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproszeni będą na uroczystość wręczenia nagród i ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku, zgodnie z postanowieniem Pkt III, ust. 6 regulaminu.
 6. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu otwarcia wystawy nagrodzonych prac 17 grudnia 2018 roku o godz.18.00 w siedzibie Wydziału Intermediów.
 7. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty zatwierdzenia wyników Konkursu przez komisarza Jury.
 8. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród.
 10. Od kwoty nagrody potrącony zostanie podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VII.Prawa autorskie, formy ekspozycji dzieł konkursowych i ich obiegu publicznego

 1. Wszyscy Uczestnicy wypełniający on-line Formularz zgłoszeniowy oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich majątkowych do przekazania Dzieł w ramach Konkursu, a Dzieła te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 2. Informacje o Dziełach mogą zostać opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach informujących o Konkursie w tym również promocji idei festiwalu, a także w specjalnych informatorach poświęconych Konkursowi.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo do wykorzystania Dzieł w całości i we fragmentach do celów niekomercyjnych w szczególności promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci, wszelkie zwielokrotnianie, w tym; dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego, wprowadzenie do obrotu w niekomercyjnych celach promocyjnych Organizatorów oraz Konkursu, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym Internecie, wykorzystanie fragmentów (w tym stopklatek) w celu promocji Dzieł i Organizatorów.
 4. Korzystanie z dzieł na wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w sposób nie naruszający autorskich praw osobistych Uczestników w szczególności prawa do oznaczenia Dzieł nazwiskami Uczestników w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Wszystkie dzieła dopuszczone do konkursu zostaną zaprezentowane publicznie i poddane w trakcie tej prezentacji ocenie Jury.
 6. Wszystkie dzieła pozostające w archiwum konkursu mogą być prezentowane i wykorzystywane do celów promocyjnych wyłącznie z podaniem ich autorstwa, tytułu, oraz cech konkursu, na który zostały nadesłane.
 7. Dzieła nagrodzone w Konkursie podlegają takim samym regulacjom jak dzieła dopuszczone do Konkursu, z zastrzeżeniem szczególnych, dodatkowych form promocji – w przypadku części Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki dodatkowych ekspozycji prac nagrodzonych zarówno fizycznej jak i w mediach, a w przypadku części Konkursu na Koncepcję Intermedialnego Dzieła Sztuki publicznej relacji z procesu realizacji projektu i jego wariantów ekspozycyjnych.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zrzutów ekranowych, rejestracji całości i fragmentów dzieła w formule fizycznej instalacji, oraz operowania tak pozyskanymi fragmentami do celów promocyjnych i informacyjnych.
 9. Postanowienia ust. 1 – 8 dotyczą każdego z nadesłanych dzieł, poza zgłoszeniami nie przyjętymi do Konkursu.

VIII.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców są Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z siedzibą Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków oraz Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów z siedzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 38/3, 31-111 Kraków. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych ASP: iod@asp.krakow.pl
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
  danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a). sprostowania danych,
  b). usunięcia danych,
  c). ograniczenia przetwarzania danych,
  d). przenoszenia danych,
  e). wniesienia sprzeciwu,
  f). cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizatorzy będą zbierali od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, biogram, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania.
 7. Organizatorzy będą zbierali ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do korespondencji, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP, PESEL), data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizatorzy wdrożyli odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizatorzy w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

IX.Postanowienia dodatkowe

 1. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród.
 2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
 3. Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród ani w przypadku nagród rzeczowych żądać wydania ich równowartości w gotówce.
 4. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
 5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki 2018.
 6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w siedzibie Wydziału Intermediów przy ul. Piłsudskiego 38/3 w Krakowie oraz na stronie internetowej www.icia.pl
 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Projektu w konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać zgłoszenie konkursowe wyłącznie przed upływem terminu składania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu zgłoszonej pracy musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla pierwotnego złożenia. O zmianie lub wycofaniu zgłoszenia Uczestnik musi poinformować Organizatorów osobnym mailem na adres contact@icia.pl.
 9. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania dzieł konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły rozszerzania zakresu Konkursu, ograniczania wysokości nagród i skracania terminów. Informację o dokonanej modyfikacji przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej Konkursu, a w przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po kwalifikacji do udziału w Konkursie, również na adres poczty elektronicznej Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu są wiążące dla Uczestników Konkursu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.icia.pl.

X.Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie w terminie do 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Wydziału Intermedów ASP w Krakowie, ul. Piłsudskiego 38/3, 31-111 Kraków, z dopiskiem „ICIA 2018” i zawierać rzeczowe uzasadnienie (zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora).
 2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.

Laureaci i werdykt Jury